Competenties PO


Interpersoonlijke vaardigheden in relatie tot leerlingen

Betrokkene toont belangstelling, zorg en respect voor de gevoelens van leerlingen, kan zich verplaatsen in leerlingenen is zich bewust van eigen invloed en handelen op leerlingen, zodat een respectvolle, veilige en vertrouwelijke omgeving en relatie ontstaat.

Onderzoekseisen (beknopt):
• Geeft de leerkracht op een goede wijze leiding aan de leerlingen;
• Spreekt de leerkracht de leerlingenpositief aan in een vriendelijke en coöperatieve sfeer;
• Zoekt de leerkracht de goede balans tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen, confronteren en verzoenen, corrigeren en stimuleren;
• Is de leerkracht goed op de hoogte van wat gebruikelijk is qua communicatie- en omgangsvormen in de leefwereld van leerlingen?
• Weet de leerkracht welke communicatiepatronen er zijn in de groep en hoe de sociale verhoudingen liggen.

 
Pedagogische vaardigheden in relatie tot leerlingen

Betrokkene draagt zorg voor een prettig en uitdagend groepsklimaat. Betrokkene biedt structuur en houvast bij de keuzes die leerlingen maken om hun ontwikkeling te bevorderen. Betrokkene leert leerlingen respectvol met elkaar om te gaan en verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en hun omgeving.

Onderzoekseisen (beknopt):
• Is de leerkracht vertrouwd met de leefwereld van basisschoolleerlingen;
• Is de leerkracht bekend met het globale verloop van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van basisschoolleerlingen;
• Is de leerkracht bekend met ontwikkelings- en opvoedingstheorieën van het jonge en oudere kind;
• Heeft de leerkracht kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardeontwikkeling bij het jonge en oudere kind én van de culturele bepaaldheid daarvan.


 

Didactische vakinhoudelijke vaardigheden in relatie tot leerlingen

Betrokkene ontwerpt een krachtige leeromgeving, die voorziet wat nodig is in de maatschappij. Betrokkene motiveert de leerlingen voor hun leertaken en daagt ze uit er het beste van te maken. Betrokkene heeft oog voor het individuele kind.

Onderzoekseisen (beknopt):
• Geeft de leerkracht duidelijke instructie en is het doel van de les helder;
• Houdt de leerkracht zijn groepsgegevens bij (klassenschrift, toetsgegevens, correctie);
• Vormt de leerkracht zich een goed beeld van de mate waarin de leerlingen de leerinhoud beheersen en van de manier waarop ze hun werk aanpakken;
• Heeft de leerkracht kennis van de invloed van taalbeheersing en taalverwerving op het leren en weet hoe hij/zij daar in de praktijk rekening mee dient te houden;
• Signaleert de leerkracht leerproblemen en -belemmeringen en stelt hij/zij, zo nodig samen met collega's, een passend plan van aanpak of benadering op

 
Organisatorische vaardigheden in relatie tot leerlingen

Betrokkene bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten, geeft daarbij benodigde acties, tijd en middelen aan om de doelen te kunnen bereiken. Betrokkene bevordert de zelfstandigheid van de leerlingen en zoekt de balans tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen. Betrokkene stuurt acties en werkzaamheden conform de planning en bewaakt en evalueert de voortgang.

Onderzoekseisen (beknopt):
• Is het netjes in de klas;
• Bevordert de leerkracht de zelfstandigheid van de leerlingen en zoekt hij een balans tussen leiden en begeleiden, sturen en volgen;
• Maakt de leerkracht gebruik van ICT in de klas;
• Hoeveel niveaus kan de leerkracht aan in de klas;
• Hoe gaat de leerkracht om met leerlingen met een handelingsplan


 

Samenwerken met collega's

Betrokkene werkt vanuit een empathische houding, constructief en actief samen met collega's, teneinde gestelde doelen te realiseren. Ook wanneer niet een direct eigen belang aanwezig is. Betrokkene betrekt anderen en denkt en handelt vanuit gemeenschappelijke belangen.

Onderzoekseisen (beknopt):
• Welke rol vervult de leerkracht in het team;
• Hoe gaat hij om met feedback van directie en collega's;
• Geeft hij feedback aan anderen;
• Levert hij een constructieve bijdrage aan vergaderingen en andere vormen van overleg;
• Levert hij een wezenlijke bijdrage om de school beter te laten functioneren;
• Wat zijn de sociale en communicatieve vaardigheden van de leerkracht binnen het team.

 
Samenwerken met de omgeving

Betrokkene werkt vanuit een empathische houding, constructief en actief samen met instellingen, ouders en leerlingen, teneinde gestelde doelen te realiseren. Ook wanneer niet een direct eigen belang aanwezig is. Betrokkene betrekt anderen en denkt en handelt vanuit gemeenschappelijke belangen.

Onderzoekseisen (beknopt):
• Heeft de leerkracht oog voor de wensen en behoeften van leerlingen, ouders en collega's;
• Is er een goede communicatie met de ouders;
• Maakt de leerkracht efficiënt gebruik van het professionele netwerk van de school;
• Is de leerkracht in staat op een vakkundige wijze om te gaan met de netwerkcontacten van de school met de omgeving.


 

Reflectie en ontwikkeling van de persoon zelf

Betrokkene denkt regelmatig kritisch na over zijn/haar beroepsopvattingen en professionele bekwaamheid en betrekt hierin ook de feedback en reflectie van leidinggevenden en collega's. Daarnaast streeft hij ernaar om de eisen die er aan het vak van leraar zijn verbonden, actueel te houden en zo nodig te verbeteren. Betrokkene heeft een plan voor de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling en loopbaan.

Onderzoekseisen (beknopt):
• Is de leerkracht voldoende in staat zelfreflectie toe te passen;
• Kan de leerkracht denken in termen van kansen en mogelijkheden;
• Is hij in staat ondanks tegenslag positiviteit uit te stralen;
• Heeft de leerkracht een open of een gesloten mind;
• Denkt hij in termen van algemeen belang dan wel in persoonlijk belang;
• Kan hij visie ontwikkelen;
• Heeft hij beleidsvoerend vermogen;
• Is hij kwaliteitsgericht of opbrengstgericht;
• Hoe is zijn oordeelsvermogen en grondhouding ontwikkeld.