Coo7, onderzoekscentrum

(Op)Bouwend Onderzoeken

Coo7 heeft een digitaal onderzoekscentrum gecreëerd waarin 7 C’s centraal staan, te weten:
Competenties | Carrière | Commitment | Centreren | Communiceren | Concretiseren | Cultiveren.
Deze woorden zijn niet zomaar gekozen, want ze geven weer en staan voor een continu ontwikkelproces. Dit proces en het streven naar een “leven lang leren en ontwikkelen” hebben wij verwoord in onderstaande Coo7Cirkel:


De Coo7-cirkel en de wet BIO zijn opgedeeld en verwerkt in het Coo7-onderzoekscentrum, in samenwerking met een (test- en toetsontwikkeling) Psycholoog en een Onderwijskundige.

Wat maakt Coo7 anders

Coo7 voldoet aan de eisen zoals die in de Wet BIO zijn gesteld en aan het digitale bekwaamheidsdossier zoals deze nu in ontwikkeling is bij het Lerarenregister. De legitimering ligt onder meer in het starten met een objectieve nulmeting (mede ontwikkeld door een toets- en testpsycholoog) die de Wet BIO-competenties PO en VO toetst en legitimeert en handvatten biedt voor de ontwikkeling van de 7 competenties. Naast een nulmeting voor de leerkracht/docent is deze er ook voor de directeur en de IB’er uit het PO.

Uitkomst onderzoek

De leerkrachten/docenten krijgen door middel van een uitgebreid rapport te zien hoe hij/zij bij de verschillende competenties scoort, daarbij zijn de competenties verdeeld in deelgebieden. Hiernaast worden er aanbevelingen gegeven die niet alleen (be)schouwen, maar ook op weg helpen om doelen te stellen en te concretiseren. Om het nog makkelijker te maken kan direct na afronding van het onderzoek een digitale POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan) gekoppeld worden aan de uitkomsten. De aanbevelingsteksten kan de medewerker zo inladen in de POP. Tevens kunnen de aanbevelingen gebruikt worden voor een digitale observatielijst die op elk gewenst niveau en thema ingericht kan worden. Bij de tools en mogelijkheden worden de mogelijkheden uitgebreider beschreven

Van elkaar leren en samenwerken richting een professionele cultuur oftewel een lerende organisatie

Eveneens moedigt Coo7 collegiale consultatie en teamontwikkeling aan, want van elkaar leert men het meest. Empirisch onderzoek heeft uitgewezen dat het toepassen van kennis met behulp van en begeleid door een excellente of ervaren collega het effect van een training of nieuwe kennis verviervoudigt, een Win-Win-situatie!
Daarnaast geeft het aan elkaar vragen en bevragen een positieve impuls aan de kwaliteit van het lesgeven en het concreet maken van opbrengsten versus kwaliteit. Niet alleen vanuit inhoud, maar ook vanuit het benchmarken van Wet BIO vaardigheden versus de opbrengstcijfers. Oftewel van hypothese naar tastbare handvatten om opvolging te geven aan het begrip ‘Leven lang leren’.

Status Quo

Het systeem heeft een appèl en rappelleringsfunctie die voorkomt dat het alleen blijft bij een nul-meting. Zowel de leerkracht als de directeur heeft de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid om leer- en beoordeel-interventies in te zetten en/of aan te vragen. Dit wordt automatisch bijgehouden en is realtime op te vragen. Bovendien zit er een cyclus in het onderzoekcentrum die bij overschrijding van vastgestelde inlever/evaluatiedata e.d. een mail verstuurd naar de betrokken partijen. Het is dermate ingericht dat de leidinggevende niet overspoeld wordt met mailtjes, maar gericht vanuit een verzamelmail direct aan de slag kan.

Aansluiting huidig bekwaamheidsdossier

Coo7 heeft het centrum zodanig opgezet dat bestaande HRM-documenten en persoonlijke ontwikkelingen, observaties, vaardigheidsmeters, plannen in opbouw e.d. gemakkelijk kunnen worden opgenomen. Dus er hoeft niets opnieuw te worden gedaan! Bovendien is het mogelijk om bestaande certificerings-systemen voort te zetten en uit te bouwen, en deze te laten toetsen en valideren door samenwerkingspartners van Coo7.

Privacy

Coo7 heeft een kwaliteitsmedewerker in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) die zowel de inhoud als wel de digitale bescherming toetst.

Management informatie

Coo7 biedt de mogelijkheid om ook te communiceren met andere computerprogramma’s en het kunnen inladen van Excel en CSV-bestanden, met als doel om geïntegreerde managementrapportages te maken.

Continuïteit

Om de continuïteit te waarborgen is er naast de vaste medewerkers van Coo7 ook voor gekozen om allianties aan te gaan met andere slagvaardige innoverende partijen. Dit houdt in dat het systeem 24/7 draait en gemonitord wordt en dat de inhoudelijke ontwikkeling een continue uitwisseling is van de diverse disciplines die elkaar natuurlijk aanvullen.